Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Mimi&Co

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Mimi&Co uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.
1.3 De klant met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Mimi&Co gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle offertes van Mimi&Co zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk door Mimi&Co schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend indien Mimi&Co deze heeft aanvaard of bekrachtigd, al dan niet bij geschrifte. Na een maand vervalt de geldigheid van de bieding.
2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.
2.4 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen
2.5 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.6 Indien en voorzover afmetingen door de koper zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgaven van de afmeting zijn voor rekening van de koper.
2.7 De koper dient personeel van zowel Mimi&Co alsook door haar in te schakelen derden waar nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden.
2.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.
2.9 Alle prijzen zijn steeds incl. BTW, tenzij anders vermeld.
Artikel 3: Betaling
3.1 Al onze artikelen worden uitsluitend afgeleverd onder rembours, of voorafbetaling per bankoverschrijving. Een voorschot door de koper gestort, komt in mindering op de bestelprijs en maakt geen handgeld uit, waarvan het afstand doen de partijen zou toelaten van het contract af te zien.
3.2 Betaling: De producten worden geleverd max 10 dagen nadat de betaling is geverifieerd door de bankinstelling.
3.3 Een factuur voor het aankoopbedrag en verzendkosten wordt toegezonden per email na de bestelling, de betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur een andere betalingstermijn is aangegeven.
3.4 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen Mimi&Co en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.
3.5 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door Mimi&Co opgestelde facturen en factuuroverzichten.
3.6 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Mimi&Co. zonder enige ingebrekestelling het recht de klant over het gehele verschuldigde bedrag alsmede de wettelijke rente, vermeerderd met 2% (twee procent), vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtigde incassokosten bedragen 15% (vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 226,-.
3.7 Mimi&Co is ten alle tijden, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 3.8 bepaalde.
3.8 Betalingen die vanwege de klant aan Mimi&Co plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
3.9 Bij het uitblijven van betaling op het moment van levering is het voor Mimi&Co mogelijk niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voorzover Mimi&Co niet overgaat tot levering is de klant gehouden aan Mimi&Co de kosten van transport en een bedrag van € 22,- per dag, of gedeelte van een dag, totdat levering plaatsvindt ter vergoeding van de kosten die Mimi&Co heeft wegens opslag van de zaak/zaken te voldoen.
3.10 De verzendkosten worden vermeld op de toegestuurde factuur, Mimi&Co streeft er steeds naar de beste voorwaarden inzake prijs/kwaliteit te wwarborgen.
De prijs van deze verzendkost wordt bepaalt door de grootte van het aangekochte product en het leveringsadres (afstand).
Artikel 4: Eigendomsovergang, risico en levering
4.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant. Mimi&Co is tot geen vrijwaring, hoe ook genaamd, gehouden.
4.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de klant de geleverde maar door hem aan Mimi&Co niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan Mimi&Co binnen 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van tenminste drie maal de niet betaalde geldsom.
4.3 Levering is mogelijk in België en Nederland. Op afspraak kunt u de goederen ook bij ons komen afhalen.
4.4 Leveringsprijs is afhankelijk van de bestelde goederen en de plaats van bestemming. De kostprijs van de levering wordt na bestelling berekend en op uw factuur vermeld, wij zijn steeds op zoek naar de beste prijs/kwaliteitsverhouding van de levering.
Artikel 5: Reclamaties, klachten, garantie en verzakingsrecht
5.1 Indien zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door Mimi&Co worden afgeleverd dan wel het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst/oplevering van de zaken/werkzaamheden bij Mimi&Co te reclameren. Bij zaken welke door of namens de koper zelf worden ver- en/of bewerkt dient de koper zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade/het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. Onder reclamaties worden verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van werk.
5.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch kleurafwijkingen van materialen en foto’s op de website. Indien de klant zelf door Mimi&Co geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Nà montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
5.3 Het in artikel 5.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 14 dagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij Mimi&Co.
5.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot Mimi&Co gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
5.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen door Mimi&Co hebben verricht.
5.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
5.7 Tenzij Mimi&Co zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om zaken aan Mimi&Co te retourneren.
5.8 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Mimi&Co, zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
5.9 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarboren vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgen handelsusance algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.
5.10 Conform de Belgische wetgeving heeft de klant een bedenktijd van 14 kalenderdagen, waarbinnen hij/zij kan afzien van de aankoop. Het formulier vindt u hier. Hij/zij dient dan wel de goederen in oorspronkelijke staat, na overleg met Mimi&Co, te retourneren. De klant betaalt de verzendkosten bij retourneren. Na ontvangst van de onbeschadigde goederen betaalt Mimi&Co het aankoopbedrag terug binnen de 14 dagen. Indien de meubelen nog niet geleverd zijn, maar wel besteld, ze gedeeltelijk of volledig bewerkt zijn, en de klant maakt gebruik van het verzakingsrecht, dan heeft Mimi&Co het recht voor de geleverde diensten een billijke vergoeding te vragen.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Mimi&Co is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Mimi&Co verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Mimi&Co.
6.2 Mimi&Co zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Mimi&Co en de klant.
6.3 Indien en voorzover Mimi&Co zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
6.4 De klant vrijwaart Mimi&Co uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de klant, tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden.
6.5 Ieder recht van reclamaties vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht worden genomen.
6.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
Artikel 7: Overmacht /Niet toerekenbare tekortkoming
7.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Mimi&Co. niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Mimi&Co het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
7.2 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Mimi&Co, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, belemmering of vertraging in/van het transport van materialen of te leveren zaken, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van Mimi&Co en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Mimi&Co. onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Mimi&Co, haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.
Artikel 8: Ontbinding
8.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Mimi&Co het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Mimi&Co. ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.
8.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert, om welke reden dan ook, is hij/zij aan Mimi&Co, tenzij Mimi&Co nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 10% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van Mimi&Co op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.
Artikel 9: Geschillen
De gerechtelijke instanties in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van tussen Mimi&Co. en haar klanten bestaande geschillen.
Artikel 10: Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Mimi&Co gedaan of aangegaan.
Artikel 11: Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mimi&Co. en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.